تماس با ما

تلفن ثابت: ۰۸۶۳۴۱۷۳۴۹۲

آدرس دانشکده: دانشگاه اراک، پردیس سردشت، دانشکده علوم ورزشی

دکتر حسن خلجی

1

تاریخچه امور تخصصی

اینجانب دکتر حسن خلجی (متولد ۱۳۳۶-اراک) دانشیار پایه ۳۸ دانشگاه اراک مختصری از شرح حال زندگی تخصصی خود را به صورت زیر تقدیم می دارم:

۱- امور تحصیلی

- کارشناسی تربیت بدنی را در مدرسه عالی ورزش از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹ گذرانده ام.

- کارشناسی ارشدودکتری تربیت بدنی- رفتارحرکتی را از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۶۷ در مدرسه تربیت مدرس واز۱۳۶۹تا۱۳۷۴دردانشگاه تربیت مدرس گذرانده ام.

۲- امور آموزشی

- تدریس دروس روانشناسی کودکی و نوجوانی، سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی، رشد۲و۱، تمرین دبیری ۲و۱ و تریبت بدنی ۱و۲ برای کلیه رشته های دبیری از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ در دانشگاه اراک.

- تدریس دروس یادگیری حرکتی، رشد حرکتی، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، اصول و مبانی تربیت بدنی، زبان تخصصی، شنای ۱و۲، بسکتبال، بدمینتون از سال ۱۳۷۳ در دانشگاه اراک برای دانشجویان تربیت بدنی کارشناسی تا کنون.

- تدریس دروس رشد حرکتی و یادگیری حرکتی،كنترل حركتي، روان شناسی مربیگری و پایان نامه ارشد ورساله(۶۰ مورد) از سال ۱۳۶۹ تا کنون در دانشگاه تربیت مدرس، و از سال ۱۳۸۰ تاکنون دردانشگاه اراک (بعلاوه روش تحقیق، اصول و فلسفه تربیت بدنی).

- تدریس دروس رشد حرکتی، رشد جسمانی و یادگیری حرکتی برای دوره دکتری در دانشگاه تربیت معلم تهران و ۴ راهنمایی در دکتری و ارشد؛ ۵ پایان نامه ورساله در دانشگاه تهران.تدریس دروس رشدحرکتی واصول وفلسفه دردانشگاه علوم تحقیقات وراهنمایی۱۰ پایان نامه ورساله.

۳- امور پژوهشی

- چاپ۶۷ مقاله در مجله حرکت (۱۰مقاله)، المپیک (۴)، پژوهش علوم ورزشی (-۸) و علوم حرکتی و ورزشی (۸)، مجله مؤسسه عالی آموزش و پژوهش (۱)؛ رشد آموزشی تربیت بدنی (۴)؛ در نشریات آموزشی اطلاع رسانی حدود ۱۰ مقاله. کودکان استثنایی(۲)؛ پژوهشنامه علوم ورزشی (۵)؛ پیک نور( ۱-۱۳۸۵)؛مطالعات زنان(۱مقاله-)،پدياتريك(۱مقاله-۲۰۰۹)و۱۰ مقاله در سایر مجله ها ISI .

در دست چاپ و داوری: ۵ مقاله در مجله های علمی پژوهشی

- انجام هشت طرح پژوهشی: ارزیابی برنامه دوره کارشناسی تربیت بدنی از دانش آموختگان استان، دانشگاه اراک ۱۳۷۹؛ وضعیت پایان نامه های تربیت بدنی مراکز آموزش تربیت بدنی، پژوهشکده تربیت بدنی، ۱۳۸۲؛ تهیه و تعیین روایی، پایایی آزمون های عملکرد حرکتی کودکان ۳ تا ۷ سال شهر تهران پژوهشکده تربیت بدنی۱۳۸۲؛ بررسی کمی و کیفی تربیت بدنی مراکز پیش دبستانی تهران، ۱۳۸۴؛ بررسی موانع توسعه ورزش قهرمانی در استان مرکزی ۱۳۸۶؛ بررسي رابطه بين فعاليت هاي آزاد كودكان و اوقات فراغت باويژگي هاي آنتروپومتريكي كودكان ونوجوانان شهر تهران ۱۳۸۸ پژوهشکده تربیت بدنی تعيين هنجاررشدحركتي درشت كودكان ۶ تا ۱۱سال، دانشگاه اراك ۱۳۸۸ اتمام يافته است. حدود ۱۰ طرح همکار اصلی بوده ام. در حال حاضر در پژوهشكده تربيت بدني، طرح ورزش مدارس برای داوری رفته است، و ۵ طرح همکار اصلی هستم.

- چاپ کتب شامل: ۱۱ کتاب چاپ شده است: اصول و مبانی تربیت بدنی، تألیف، ۱۳۷۹، دانشگاه پیام نور؛ رشد حرکتی، ترجمه، ۱۳۷۶، وزارت آموزش و پرورش؛عملکرد و یادگیری حرکتی، ترجمه، ۱۳۷۶، دانشگاه اراک؛ نمو، بالیدگی و فعالیت بدنی، ترجمه، ۱۳۷۹، پژوهشکده تربیت بدنی؛ رشد حرکتی، تألیف، ۱۳۸۳، دانشگاه پیام نور. رشد حرکتی انسان، ترجمه۱۳۸۴، دانشگاه اراک-چاپ سوم؛ سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، تألیف، ۱۳۸۴، دانشگاه اراک؛ اصول و مبانی تربیت بدنی، تألیف، ۱۳۸۴، دانشگاه پیام نور؛ اصول و مبانی تریبت بدنی، تألیف، سمت، چاپ سوم۱۳۸۶؛ ارزیابی طرح های پژوهشی، تألیف، پژوهشکده ۱۳۸۶؛ یادگیری و کنترل حرکتی، ترجمه، انتشارات نانسی. اصول و فلسفه تربیت بدنی و رشد حرکتی انسان در دست چاپ

- سخنرانی، حدود ۵۰ سخنرانی در کنگره ها ی داخل و ۳ سخنرانی در خارج.

۴- امور اجرایی

- سرپرست گروه عمومی- تربیتی- ۵ سال، مدیر گروه تربیت بدنی ۲ سال، مدیر گروه پژوهشی ۱۴ ماه، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۲ سال در دانشگاه اراک، رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران یکسال، مدیر پژوهش مبانی علوم انسانی پژوهشکده۲ سال.راه اندازی رشته تربیت بدنی دردانشگاه آزاد بروجرد

ارتباط : تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۰۵۴۷۳۰