تماس با ما

تلفن ثابت: ۰۸۶۳۴۱۷۳۴۹۲

آدرس دانشکده: دانشگاه اراک، پردیس سردشت، دانشکده علوم ورزشی

دکتر داریوش خواجوی

با نام خدا

رزومة علمي و اجرايي دكتر داريوش خواجوي

(دانشيار دانشكدة علوم ورزشي دانشگاه اراك)

20160210_160808-1

-مشخصات فردي

نام: داريوش

نام خانوادگي: خواجوی

تاريخ تولد: ۲۱/۰۹/۱۳۵۲ محل تولد: بندر ديلم نام پدر: کائيد

نام و نشاني محل كار: اراک، سردشت، دانشگاه اراک، دانشکدة علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی

مرتبه علمي:‌ دانشيار*

پست الكترونيكي (E-mail): D-khajavi@araku.ac.ir

پايه: ۱۸

- سوابق تحصيلي

كارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه خوارزمي در سال ۱۳۷۵

كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تربيت مدرس تهران در سال ۱۳۷۹

دکتری رشد و تکامل و یادگیری حركتي دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۱

- سوابق ورزشي

مربی درجة ۳ فوتبال

قهرمانی مسابقات زیر گروه فوتبال باشگاه‌های استان بوشهر (۷۷-۱۳۷۶)

قهرمان امدادی آمادگی جسمانی دانشجویان کشور (دومین المپیاد دانشجویان کشور، دانشگاه اصفهان، ۱۳۷۴)

مقام سوم انفرادی آمادگی جسمانی دانشجویان کشور (دومین المپیاد دانشجویان کشور، دانشگاه اصفهان، ۱۳۷۴)

مقام سوم تیمی آمادگی جسمانی دانشجویان کشور (دومین المپیاد دانشجویان کشور، دانشگاه اصفهان، ۱۳۷۴)

- سوابق اجرايي

سرپرست دانشكده علوم ورزشي دانشگاه اراك (خرداد ۹۶ – ادامه دارد)

مدير گروه تربيت بدني دانشگاه اراك (مهرماه ۹۵ تا خرداد ۹۶)

مدير تربيت بدني دانشگاه اراك ۱۳۸۳

مدير تربيت بدني دانشگاه خليج فارس۱۳۸۰

- جوايز و افتخارات

كسب كرسي پ‍ژوهشي از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهشگر برتر استان مركزي در سال‌هاي ۱۳۸۶

پژوهشگر برتر استان مركزي در سال‌هاي ۱۳۹۶

مدير نمونه تربيت بدني دانشگاه‌هاي سراسر كشور ۱۳۸۳

مدير نمونه تربيت بدني دانشگاه‌هاي سراسر كشور ۱۳۸۴

-عناوين مقالات علمي پ‍ژوهشي چاپ شده

عنوان مقالات

نام نشريه

سال

شماره

۱

بررسي روايي و پايايي ترجمه فارسي "مقياس اصلاح شده كارآمدي در راه رفتن" در سالمندان شهر قم

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

آذر ماه ۱۳۹۶

داریوش خواجوی و محمد صادق مرادی وقار

۲

ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي مقياس "اعتماد به تعادل ويژه فعاليت ها" در سالمندان ساكن در شهر اراك

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك

آبان ۱۳۹۶

داریوش خواجوی

۳

پيش بيني اضطراب رقابتي صفتي، پرخاشگري رقابتي و خشم رقابتي براساس هوش معنوي ورزشكاران جانباز و معلول

طب جانباز

تابستان ۱۳۹۶

داریوش خواجوی و حسن میرعالی

۴

تأثير تمرين فيزيكي و تصويرسازي ذهني پتلپ (ثابت و متغير) بر يادگيري مهارت پرتاب آزاد بسكتبال

رشد و يادگيري حركتي - ورزشي

بهار ۱۳۹۶

محمد نادری، علیرضا بهرامی، داریوش خواجوی

۵

پيش‌بينی اضطراب صفتی رقابتی، پرخاشگری رقابتی و خشم رقابتی بر اساس هوش معنوی ورزشکاران جانباز و معلول

طب جانباز

۱۳۹۶

تابستان ۳

داريوش خواجوی و حسن ميرعالی

۶

تأثير تمرين فيزيکی و تصويرسازی ذهنی پتلپ (ثابت و متغير) بر يادگيری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

رشد و يادگيری حرکتی-ورزشی

۱۳۹۶

بهار ۱

محمد نادری، داريوش خواجوی، عليرضا بهرامی

۷

تمرين تعادلي همراه با خودگفتاري آموزشي و انگيزشي بر تعادل زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس

نشرية دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۳۹۵

دی ۱۰

شيوا صادبی، داريوش خواجوی و فردین فرجی

۸

پيش‌بيني فعاليت بدني دانشجويان دختر بر اساس حمايت اجتماعي ادراك‌شده

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

۱۳۹۵

تابستان ۲

داريوش خواجوی و نسرين شهبازی

۹

رواسازي و پايايي ترجمة فارسي"مقياس وابستگي به تمرين-تجديدنظرشده"

رفتار حرکتی

۱۳۹۵

تابستان ۲۴

داريوش خواجوی و قباد محرابيان

۱۰

تأثير يك برنامه تمرين قدرتي و تعادلي بر عملكرد تعادل و كيفيت زندگي مردان سالمند داراي ترس از افتادن

سالمندی ايران (سالمند)

۱۳۹۵

تابستان ۲

داريوش خواجوی، احمد فرخی، علی اکبر جابری‌مقدم و انوشيروان کاظم‌نژاد

۱۱

تأثير تمرين سبز بر بهبود كيفيت خواب زنان سالمند بدون فعاليت بدني منظم در شهر اراك

مطالعات زن و خانواده

۱۳۹۴

پاييز و زمستان ۲

داريوش خواجوی و راضية خانمحمدی

۱۲

تعيين روايي سازه و پايايي "مقياس خود كارآمدي تكليف" براي فعاليتهاي روزانه سالمندان

پژوهشنامه مديريت ورزشی و رفتار حرکتی

۱۳۹۵

بهار و تابستان ۲۳

داريوش خواجوی

۱۳

ارتباط بين بهره هوشي، آمادگي حركتي و ويژگي هاي آنتروپومتريكي با مراحل يادگيري مهارت هاي پايه بسكتبال

پزوهش در مديريت ورزشی و رفتار حرکتی

۱۳۹۴

بهار و تابستان ۹

شهرام نظزی، حسن حلجی، عليرضا بهرامی و داريوش خواجوی

۱۴

پيش بيني فعاليت هاي زندگي روزانه سالمندان شهر قم بر اساس عوامل روان شناختي مرتبط با افتادن

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

۱۳۹۴

آبان ۸

داريوش خواجوی و محمدصادق مرادی وقار

۱۵

مقايسه عزت نفس، خودكارآمدي جسماني و آمادگي جسماني دانشجويان دختر با اضطراب اجتماعي اندام بالا و پايين

مطالعات اجتماعی-روانشناختی زنان

۱۳۹۳

پاييز ۳

داريوش خواجوی و ليلا قنبری

۱۶

بررسي ويژگي هاي روان‌سنجي نسخه فارسي مقياس چندبعدي انتظارات از پيامدهاي تمرين در سالمندان

مطالعات روانشناسی ورزشی

۱۳۹۳

زمستان ۱۰

داريوش خواجوی و منصوره سهرابی دهاقانی

۱۷

پيش بيني نشانگان افسردگي سالمندان بر اساس ميزان فعاليت بدني و ويژگي هاي جمعيت شناختي: بررسي نقش سن و جنسيت

رشد و يادگيری جرکتی-ورزشی

۱۳۹۴

بهار ۱

داريوش خواجوی و راضية خانمحمدی

۱۸

مطالعه ريتم اسكاپولوهومرال در دانشجويان مبتلا به گرد پشتي

طب ورزشی

۱۳۹۴

بهار و تابستان ۱

مسعود گلپايگانی، رحمت اله حيدرپور و داريوش خواجوی

۱۹

ارتباط رشد حركتى و شاخص توده بدنى كودكان با كم توان ذهنى با كيفيت زندگی والدين آن‌ها

تعليم و تربيت استثنايی

۱۳۹۶

تابستان ۲

رويا صادقی، حسن خلجی و

داريوش خواجوی

۲۰

ارتباط بين عملکرد مهارتی و آمادگی روانی با کارآمدی جمعی در بازيکنان فوتبال

دوفصلنامة علوم کاربردی ورزش و تندرستی

۱۳۹۴

۱، بهار و تابستان

محسن کاوسی، عليرضا بهرامی و داريوش خواجوی

۲۱

مقايسة آمادگی کارکردی و کيفيت زندگی سالمندان مرد دارای و بدون ترس از افتادن و سابقة افتادن

فصلنامة پرستاری سالمندان

۱۳۹۵

۳، بهار

داريوش خواجوی

۲۲

ويژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی مقياس کارآمدی جمعی در ورزش

مطالعات رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

۱۳۹۳

۱، زمستان

عليرضا بهرامی، داريوش خواجوی و محسن کاوسی

۲۳

تعيين اعتبار و پايايی "شاخص راو‌رفتن پويا" در زنان سالمند

فصلنامة پرستاری سالمندان

۱۳۹۴

۴، تابستان

مرتضی عبديانی، مسعود گلپايگانی، داريوش خواجوی، معصومه عبديانی و نسرين رضوان‌جو

۲۴

بررسی عوامل مؤثر در برنامة درسیِ تربيت بدنیِ دانش آموزانِ کم توان ذهنی و ارائة راهکارهای اصلاحی

پژوهش در حيطه كودكان استثنايي

۱۳۸۷

۲، تابستان

داریوش خواجوی، شمس‌الدین هاشمی مقدم، حسن خلجی

۲۵

تأثير تمرين متغير بر عملکرد يادداري و انتقالِ پاس بغل پای فوتبال

حركت

۱۳۸۷

۲، تابستان

داریوش خواجوی، حسن خلجی، سیدمحمدحسین رضوی، وازگن میناسیان

۲۶

بررسی روش برگزاری مسابقات مدرسه قهرمان از ديدگاه کارشناسان، مديران مدارس، و ...

المپيك

۱۳۸۵

۴، زمستان

داریوش خواجوی، مجید کاشف

۲۷

رابطه بين تعهد سازماني و عملكرد مديران تربيت بدني ...

حركت

۱۳۸۷

۳، پاییز

اسفندیار خسروی‌زاده، حسن خلجی، داریوش خواجوی

۲۸

بررسي موانع بازدارنده بانوان شاغل در آموزش و پرورش شهر اراك از شركت در فعاليت هاي بدني منظم

مطالعات زنان

۱۳۸۷

۴، زمستان

داریوش خواجوی، حسن خلجی

۲۹

تأثیر یک برنامه مداخله تمرینی بر عملکردهای حرکتی مرتبط با افتادن در مردان سالمند بدون فعالیت بدنی منظم

رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی

۹۲

۲، تابستان

داريوش خواجوی، اجمد فرخی، علی اکبر جابری‌مقدم و انوشيروان کاظم‌نژاد

۳۰

همبستگی بین تغییرات در اندازه های روان شناختی و عملکردی مرتبط با تعادل و افتادن مردان سالمند متعاقب یک برنامه تمرینی ترکیبی

رفتار حرکتی

۹۳

۳، پاییز

داريوش خواجوی، اجمد فرخی، علی اکبر جابری‌مقدم و انوشيروان کاظم‌نژاد

۳۱

تأثیر یک برنامه مداخله تمرینی بر عوامل روانشناختی مرتبط با افتادن در میان مردان سالمند شهر اراک

سالمند (مجله سالمندی ایران)

۹۳

۱، بهار

داريوش خواجوی، اجمد فرخی، علی اکبر جابری‌مقدم و انوشيروان کاظم‌نژاد

۳۲

تاثیر یک برنامه تمرین قدرتی و تعادلی بر عملکرد تعادل و کیفیت زندگی مردان سالمند دارای ترس از افتادن

سالمند (مجله سالمندی ایران)

تابستان ۹۵

داريوش خواجوی، اجمد فرخی، علی اکبر جابری‌مقدم و انوشيروان کاظم‌نژاد

- مقالات علمي ترویجی / مروري

۱

ارتباط رشد حركتى و شاخص توده بدنى كودكان با كم توانى ذهنى با كيفيت زندگى والدين آن ها

تعلیم و تربیت استثنایی (علمی-ترویجی)

خرداد و تیر ۱۳۹۶

رؤیا صادقی، حسن خلجی، داریوش خواجوی

۲

تعیین اعتبار و پایایی "شاخص راه رفتن پویا" در زنان سالمند

فصلنامه پرستاری سالمندان

تابستان ۹۴

مرتضی عبدیانی، مسعود گلپایگانی، داریوش خواجوی، معصومه عبدیانی

نسرین رضوان جو

۳

رواسازی و تعیین پایایی نسخه فارسی "مقیاس خود کارآمدی برای تمرین" در سالمندان

رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

۱۳۹۲

شماره ۱۰

داریوش خواجوی

منصوره سهرابی دهاقانی

۴

ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس کارآمدی جمعی در ورزش

مطالعات رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

تابستان ۹۳

علیرضا بهرامی، داریوش خواجوی

محسن کاوسی اصلانشاه

۵

مقایسه آمادگی کارکردی و کیفیت زندگی سالمندان مرد دارای و بدون ترس از افتادن و سابقه افتادن

فصلنامه پرستاری سالمندان

بهار ۹۵

داریوش خواجوی

۶

ارتباط بین عملکرد مهارتی و آمادگی روانی با کارامدی جمعی در بایکنان فوتبال

دوفصلنامه علوم کاربردی ورزش و تندرستی

بهار و تابستان ۹۴

محسن کاووسی، علیرضا بهرامی

داریوش خواجوی

- مقالات همايش

رديف

عنوان مقاله

مشخصات همايش

اسامي به ترتيب اولويت

نام همايش

سطح*

محل برگزاري

سال

۱

مقايسة آمادگی جسمانی ادراک‌شده، استرس ادراک‌شده، و عزت نفس در دانش‌‌آموزان پسر با سطوح مختلف اضطراب اجتماعی

سومين همايش علم و ورزش

ملی

بوشهر

۱۳۹۴

داريوش خواجوی و مصطفی مهرعلی‌تبار

۲

رابطة بين ترس از افتادن با فعاليت‌های زندگی روزانه سالمندان شهر قم

اولين همايش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزة سلامت، پيشگيری و قهرمانی

ملی

دانشگاه قزوين

۱۳۹۵

داريوش خواجوی، محمدصادق مرادی وقار

۳

تفاوت‌های جنسيتی در فراوانی افتادن، اعتماد به تعادل و خودکارآمدی تکليف سالمندان

اولين همايش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزة سلامت، پيشگيری و قهرمانی

ملی

دانشگاه قزوين

۱۳۹۵

داريوش خواجوی

۴

اثر نور طبيعی و مصنوعی بر يادگيری يک مهارت فوتبال: بررسی فرضية اختصاصی بودن تمرين

نهمين همايش بين‌المللی تربيت بدنی و علوم ورزشی

ملی

تهران (پژوهشگاه)

۱۳۹۴

محمدصادق مرادی وقار، داريوش خواجوی، حسن ‌خلجی

۵

رواسازی و تعيين پايايی مقياس توانايی جسمانی ادراک‌شده کودکان در دانش‌آموزان پايه‌های پنجم و ششم ابتدايی

همايش علمی ورزش در کودکی

ملی

دانشگاه خوارزمی

۱۳۹۵

داريوش خواجوی، سميرا روشنايی

۶

The effects of instructional self-talk and goal setting on self-regulation of learning a dart-throwing motor skill

۱۰th International Congress on Sport Sciences

بين‌المللی

پژوهشگاه علوم ورزشی

۲۰۱۷

April

ايمان ملکی، حسن خلجی، عليرضا بهرامی، داريوش خواجوی

۷

تأثير طرح مدرسه قهرمان بر فراهم ساختن ....

سخنراني

ملي

تبریز

۱۳۸۵

۸

دست برتري در انسان

سخنراني

بين‌المللي

تهران

۱۳۸۹

۹

تأثير تمرين متغير بر يادداري و عملكرد

سخنراني

ملي

رشت

۱۳۷۸

۱۰

بررسي عوامل آموزشي مؤثر بر برنامه درسي ...

پوستر

بين‌المللي

گوانگژو چين

۲۰۰۸

۱۱

Surveying School-Champion Plan from Perspective of Experts, Schools Managers, & Physical Educators of Iran.

۱۱th annual Congress of Europian College of Sport Science.

بين‌المللي

لوزان

۲۰۰۶

۱۲

تأثير يک برنامه خود- اجرا بر اصلاح ناهنجاری های تنه دانش آموزان دختر مدارس راهنمايی استان بوشهر

سخنراني

ملی

تهران

۱۳۸۲

- تاليف و ترجمه كتاب

ردیف

عنوان کتاب

نوع همکاری*

انتشارات

تاریخ چاپ

ردیف نام

۱

آناليز بازي فوتبال

مترجم

پيام ديگر

۱۳۹۵

اول

۲

رشد حرکتی انسان

مترجم

دانشگاه اراك

۱۳۸۴

دوم

۳

سنجش و اندازه‌گيری در تربيت بدنی و علوم ورزشی

مؤلف

دانشگاه اراك

۱۳۸۴

دوم

۴

تاکتيک‌های دفاعی در فوتبال

مترجم

آستان قدس

۱۳۸۵

اول

۵

تاکتيک‌های هجومی در فوتبال

مترجم

آستان قدس

۱۳۸۶

اول

۶

شناخت تأسيسات و اماکن ورزشی

مؤلف

وزارت آموزش وپرورش

۱۳۸۸

اول

۷

مديريت اماکن و تجهيزات ورزشی

مؤلف

سازمان تربيت بدني

۱۳۸۴

سوم

۸

فرهنگ واژگان تربيت بدنی و علوم ورزشی

مؤلف

سبيكه

۱۳۸۴

اول

۹

انگليسی برای دانشجويان رشتة تربيت بدنی و علوم ورزشی

مؤلف

سبيكه

۱۳۸۴

اول

- طرح‌هاي پژوهشي

۱

بررسی وضعيت درس تربيت بدنی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی مدارس استثنايی استان مرکزی و ارائة راهکارهای اصلاحی

آموزش و پرورش

خارج دانشگاهي استاني

۱۳۸۴-۱۳۸۶

۲

مطالعة روش برگزاری مسابقات مدرسه قهرمان از ديدگاه کارشناسان، مديران مدارس، و ...

وزارت آموزش و پرورش

كشوري

۱۳۸۲-۱۳۸۴

۳

مقايسة سطح آمادگی جسمانی دانش‌آموزان مدارس ابتدايی دارای معلم تربيت بدنی و دانش‌آموزان فاقد معلّم تربيت بدنی

وزارت آموزش و پرورش

كشوري

۴

بررسی موانع رشد و توسعة ورزش قهرمانی در استان مرکزی...

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

خارج دانشگاهي استاني

۵

تدوين و رواسازي مقياس تعادل ادراك‌شده براي سالمندان شهر اراك

دانشگاه-مشترك

تابستان ۹۴

۶

اثر مدلهاي مختلف تصويرسازي بر تعادل سالمندان

دانشگاه- مشترك

۱۳۹۲

- داوري مقالات

حدود ۵۰ عنوان مقاله در مجلات علمي پژوهشي داخل

- راهنمايي بیش از ۱۰ پايان نامه كارشناسي ارشد

- مشاوره ۲۰ عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد